RWZI Weert

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) haalt alles uit water. Daarom wordt de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Weert ingrijpend aangepast door het bouwen van een Verdygo installatie, een revolutionaire ontwerp- en bouwtechniek. WBL werkt hierbij intensief samen met marktpartijen via een raamovereenkomst. Aanleiding is de aanscherping van de Europese Kader Richtlijn Water. Op 15 januari 2018 werd de overeenkomst ondertekend tussen de Waterschapsbedrijf Limburg en TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros

Het project 

Het project KRW Weert omvat het in bouwteamverband ontwerpen en realiseren van een modulaire duurzame rioolwaterzuivering conform het Verdygo-principe die het afvalwater van het aansluitgebied Weert zuivert op een niveau conform de effluenteisen van de Kader Richtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de huidige biologische zuivering (At’s en nabezinktanks) na de voorbezinktank vervangen wordt door een nieuwe biologische zuivering. Dit project houdt tevens een uitbreiding van de zuivering in met een deelbewerking en opslag van surplusslib.
Daarnaast vinden er renovatiewerkzaamheden/vervangingen aan bestaande voorzieningen (“periferie” genoemd) plaats. Bestaande installatiedelen (o.a. slibgisting, verpompen) blijven gehandhaafd. Onderdeel van de scope is tevens de bediening tijdens de opstartfase van de RWZI.

Verdygo

Verdygo staat voor een zuiveringsinstallatie die de toekomst heeft. Een zuiveringsinstallatie die zuiveren op maat mogelijk maakt en flexibel kan inspelen op veranderende (on)bekende omgevingsfactoren en toekomstige (technologische) ontwikkelingen. Denk hierbij aan demografische ontwikkelingen (vergrijzing), afkoppelen van regenwater en klimaatverandering. 

Met het in eigen beheer vervaardigde ontwerp van de Modulaire Duurzame Rioolwaterzuiverings-installatie (kortweg MDR) geeft Waterschapsbedrijf Limburg op vooruitstrevende wijze invulling aan het 'nieuwe denken' over ontwerp en bouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat wil zeggen: modulair, milieuvriendelijk én tegen lagere netto jaarlijkse kosten. Kaders vormen begrippen als hergebruik van materialen, kostenniveaus, arbeidsbeleving en bouw- en verbouwtijden. De revolutionaire waterzuiveringsinstallaties die Waterschapsbedrijf Limburg bouwt hebben de naam Verdygo gekregen.

De uitvoering

De RWZI is uitgebreid met diverse nieuwe onderdelen en een aantal bestaande onderdelen zijn gerenoveerd.
In hoofdlijnen bestaat de installatie uit:

  • Neredabuffer met mixers
  • 2 Neredatanks
  • Slibopvangtank
  • Diverse modules met pompen en blowers
  • Leidingwerk en leidingbrug
  • Biogasbehandeling en WKK

Van de bestaande RWZI blijven onder andere het influentgemaal en de voorbezinktank in gebruik. Op de aflaatput van de voorbezinktank is de nieuw gebouwde installatie aangesloten. In september 2019 is de nieuwe RWZI in bedrijf gesteld en de bestaande RWZI uit bedrijf genomen.

Nieuws & Actualiteiten

De kracht van integrale samenwerking in de waterbranche

Stuur project door