RWZI Weert

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) haalt alles uit water. Daarom is de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Weert ingrijpend aangepast door het bouwen van een Verdygo installatie, een revolutionaire ontwerp- en bouwtechniek. WBL heeft hierbij intensief samengewerkt met marktpartijen via een raamovereenkomst. Aanleiding is de aanscherping van de Europese Kader Richtlijn Water. Op 15 januari 2018 werd de overeenkomst ondertekend tussen de Waterschapsbedrijf Limburg en TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros

Het project 

Het project KRW Weert omvatte het in bouwteamverband ontwerpen en realiseren van een modulaire duurzame rioolwaterzuivering conform het Verdygo-principe die het afvalwater van het aansluitgebied Weert zuivert op een niveau conform de effluenteisen van de Kader Richtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de biologische zuivering (At’s en nabezinktanks) na de voorbezinktank is vervangen door een nieuwe biologische zuivering. Tevens is een uitbreiding van de zuivering met een deelbewerking en opslag van surplusslib gerealiseerd. Daarnaast vonden er renovatiewerkzaamheden/vervangingen aan bestaande voorzieningen (“periferie” genoemd) plaats. Bestaande installatiedelen (o.a. slibgisting, verpompen) bleven gehandhaafd. Onderdeel van de scope was tevens de bediening tijdens de opstartfase van de RWZI.

De uitvoering

De RWZI is uitgebreid met diverse nieuwe onderdelen en een aantal bestaande onderdelen zijn gerenoveerd.
In hoofdlijnen bestaat de installatie uit:

  • Neredabuffer met mixers
  • 2 Neredatanks
  • Slibopvangtank
  • Diverse modules met pompen en blowers
  • Leidingwerk en leidingbrug
  • Biogasbehandeling en WKK

Van de bestaande RWZI bleven onder andere het influentgemaal en de voorbezinktank in gebruik. Op de aflaatput van de voorbezinktank is de nieuw gebouwde installatie aangesloten. In september 2019 is de nieuwe RWZI in bedrijf gesteld en de bestaande RWZI uit bedrijf genomen.

Verdygo

Verdygo staat voor een zuiveringsinstallatie die de toekomst heeft. Een zuiveringsinstallatie die zuiveren op maat mogelijk maakt en flexibel kan inspelen op veranderende (on)bekende omgevingsfactoren en toekomstige (technologische) ontwikkelingen. Denk hierbij aan demografische ontwikkelingen (vergrijzing), afkoppelen van regenwater en klimaatverandering. 

Met het in eigen beheer vervaardigde ontwerp van de Modulaire Duurzame Rioolwaterzuiverings-installatie (kortweg MDR) geeft Waterschapsbedrijf Limburg op vooruitstrevende wijze invulling aan het 'nieuwe denken' over ontwerp en bouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat wil zeggen: modulair, milieuvriendelijk én tegen lagere netto jaarlijkse kosten. Kaders vormen begrippen als hergebruik van materialen, kostenniveaus, arbeidsbeleving en bouw- en verbouwtijden. De revolutionaire waterzuiveringsinstallaties die Waterschapsbedrijf Limburg bouwt hebben de naam Verdygo gekregen.

Meer over

Stuur project door