De Centrale As is de nieuwe verbindingsweg tussen Drachten en Dokkum. Het contract ‘Midden 2’ bestaat uit het aquaduct bij Burgum, de rondweg om Burgum (onderdeel van De Centrale As) en maatregelen vanuit de gebiedsontwikkeling. Ook de nieuwe brug bij Burgum en de kanaalaanpassing bij het aquaduct, een samenwerkingsproject met Rijkswaterstaat, en de inrichting van een gemeentelijk project ‘Wille- en wetterpark Burgum’ maken deel uit van het contract.

Nije Daam

Het contract “Midden 2” is gerealiseerd onder de naam “Nije Daam”, een combinatie van de bedrijven Mobilis, Van Gelder en Friso Civiel. Deze naam verwijst naar de dam die vroeger de oeververbinding nabij Burgum vormde.

Midden 2

De uitvoering van De Centrale As tussen Nijega en Dokkum was opgesplitst in meerdere delen. Het zogeheten deelgebied ‘Midden 2’ ligt tussen de nieuwe rondweg van Garyp en de Zomerweg. Het contract ‘Midden 2’ bevat meerdere projecten van de provincie Fryslân, het Rijk en de gemeente Tytsjerksteradiel. Door een goede samenwerking van overheden was de uitvoering van de projecten goed op elkaar afgestemd, werden financiële voordelen gehaald en was de overlast voor omgeving zoveel mogelijk beperkt.

Aquaduct

Het gesloten deel van het aquaduct is naast het huidige Prinses Margrietkanaal gebouwd. Het contract ‘Midden 2’ bestaat uit het aquaduct dat de N365 onder het Prinses Margrietkanaal door leidt. Na de bouw van het aquaduct werd het kanaal naar het zuiden verlegd. Hierdoor kon de gesloten bak van het aquaduct gebouwd worden in den droge naast het bestaande kanaal.
Aan weerszijden van het kanaal is een ecologische verbinding voorzien. Hier zijn paluducten aan de noord- en zuidzijde van het aquaduct aangelegd. In de paluducten zijn de moerasachtige oevers doorgetrokken zodat het kunstwerk geen barrière vormt voor de fauna. Binnen het profiel van de ecologische zone is een verbinding aangelegd voor fietsers en voetgangers. Deze recreatieve routes zijn gerelateerd aan de ruimtelijke ontwikkeling van de kanaalzone, waar ook de nieuw basculebrug onderdeel van uitmaakt.

Brug Burgum

De bestaande brug over het Prinses Margrietkanaal is in 1948 in gebruik genomen en dient als verbinding tussen de dorpen Sumar en Burgum. Met de toename van het verkeer in de loop der jaren is de functie van de brug in de regio veranderd. Met de aanleg van De Centrale As is de verkeersafwikkeling wederom gewijzigd. De oude brug heeft plaats gemaakt voor een nieuwe basculebrug die ruimte bied aan het autoverkeer en langzaam verkeer. Onder de brug zijn aan beide kanten van het kanaal verbindingen voor fietsers en voetgangers gerealiseerd. Daarnaast is ruimte geserveerd voor ecologie. De nieuwe brug bij Burgum, inclusief de kanaalaanpassing, is onderdeel van het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl. Rijkswaterstaat en de provincies Fryslân en Groningen werken aan de opwaardering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl naar klasse Va. De vaarweg is dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen is vervangen, waaronder zes bruggen in Fryslân.

In het nieuws

Projectkrant Nije Daam, uitgave 1 PDF
Projectkrant Nije Daam, uitgave 2 PDF
Projectkrant Nije Daam, uitgave 3 PDF

Stuur project door