Trots op veiligheid

Mobilis lanceert de campagne Trots op Veiligheid (TOV) met als doel dit resultaat vast te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Mobilis heeft de overtuiging dat de mensen het succes van een organisatie maken. Mensen staan centraal en daarom is veiligheid één van onze zes kernwaarden en daarmee onderdeel van de bedrijfscultuur. Iedere medewerker heeft hierin zijn verantwoordelijkheid, maar moet ook de ruimte krijgen om veiligheid bespreekbaar te maken en onveilig werk te stoppen. Veiligheid is geen losstaand onderwerp dat naast de ‘normale’ werkzaamheden loopt; het dient in het gehele bedrijf verankerd te zijn.

Onze veiligheidswaarden

Nieuwe Veiligheidsregels

Voor de uitvoering van ons veiligheids- en milieubeleid, conform de eisen van de  Arbowet, VCA-P, ISO 14001, ISO 45001, Veiligheidsprestatieladder niveau 4 en de “Governance Code” voor veiligheid in de bouw, wordt van ons allemaal inzet en medewerking verlangd. Om dit te bereiken hebben we algemene regels op VGWM-gebied opgesteld en in een handzaam boekje gebundeld.  Alle medewerkers van Mobilis en iedereen die de bouwplaats betreedt ontvangt dit boekje met nieuwe veiligheidsregels.  

Mobilis werkt en denkt veilig. Niet alleen in voorbereiding en in uitvoering, maar ook tijdens acquisitie, tenders, ontwerp en engineering. Mobilis zoekt naar integraliteit binnen het bouwproces en binnen de discipline veiligheid. Daarbij gaat het niet alleen om arbeidsveiligheid, maar ook om bijvoorbeeld spoorwegveiligheid, verkeersveiligheid, tunnelveiligheid, omgevingsveiligheid en sociale veiligheid. In het hedendaagse bouwproces zijn deze aspecten van groot belang.

Ervaring

Grote complexe, soms binnenstedelijke, projecten vragen om een hoge mate van veilig denken en handelen,  te denken valt aan de bouw van de Rijnlandroute, de uitbreiding van sluis Eefde en de Theemsweg. Mobilis heeft daar in het verleden al veel ervaring mee opgedaan en heeft haar stempel gedrukt op het veiligheidsmanagement bij projecten als uitbreiding sluis Eefde en de faunapassages Naardermeer. Ook heeft Mobilis veel ervaring met het uitvoeren van onderhoudswerk en renovatie werk zoals de Maastunnel. Daarnaast voert Mobilis alle gangbare vormen van betonreparatie en betononderhoud uit. Mobilis werkt op en aan plants in de (proces)industrie, zuiveringen, gemalen, tunnels, bruggen, viaducten, sluizen en spooromgevingen.

Governance code

Mobilis denkt graag mee en volgt de ingeslagen paden van opdrachtgevers die veiligheid naar een hoger plan willen brengen, zoals Prorail en Rijkswaterstaat. Mobilis is bovendien één van de initiatiefnemers voor de door grote bouwers (ook TBI) en grote opdrachtgevers ondertekende Governance Code voor Veiligheid in de Bouw. Om ketenintegratie en samenwerking met bouwpartners te bevorderen gaat Mobilis actief en op gelijkwaardige basis het gesprek aan met onder-opdrachtnemers en leveranciers. Hier vloeien dan onder andere gemeenschappelijk te hanteren bouwplaats veiligheidsregels uit voort, bijvoorbeeld de GPI.

Certificaten

Om veilig denken en werken te ondersteunen en te borgen heeft Mobilis dit geïntegreerd in het systeem Mobilizer. Hierin zijn de eisen ondergebracht van ISO 9001, ISO 14001, VCA-P, CO2 prestatieladder niveau 5, Veiligheidsprestatieladder trede 4, de diverse verificaties bij D&C contracten. Verder zijn hier ook in onderlinge samenhang tenderprocessen en de kennisbank ondergebracht.

Zaken als voorlichting en instructie, melden van incidenten en gevaarlijke situaties en het uitvoeren van werkplekinspectie en observatieronden worden hierdoor beter gestructureerd. Centrale vastlegging gekoppeld aan basisrisicofactoren leidt tot goede, gedigitaliseerde analyses, waardoor de performance nog verder verbeterd kan worden. Al deze gegevens worden vastgelegd in de COR-app.