N307 Roggebot - Kampen

Projectinformatie

Project N307 Roggebot
Locatie Kampen
Opdrachtgever Provincie Flevoland en Provincie Overijssel
Looptijd 2021-2023

In opdracht van de provincie Flevoland en provincie Overijssel voert Combinatie Roggebot, bestaande uit Mobilis, Van Gelder en Van den Herik, het project N307 Roggebot-Kampen uit. Het project is onderdeel van twee grotere programma’s; ‘de weg van A tot Z’ gericht op de wegverbinding Alkmaar-Zwolle en het programma ‘Ruimte voor de Rivier IJsseldelta', gericht op waterveiligheid en natuurontwikkeling.

Het doel van het project is het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op de N307, het verbeteren van de waterveiligheid in de regio IJsseldelta en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Kenmerkend in het project is de verbinding van de N307 met het watersysteem van het Vossemeer en Drontermeer.

De werkzaamheden die uitgevoerd worden zijn onder andere:

  • Bouw van een nieuwe, deels beweegbare brug (300 m) met grotere doorvaarthoogte
  • Bouw van een viaduct over de N307 t.b.v. lokaal verkeer
  • Aanpassing waterkeringen (dijken) op de nieuwe situatie
  • Vervangen infrastructuur (N307) met gescheiden wegen voor langzaam en snel verkeer
  • Aanleg van diverse kunstwerken waaronder een duikerbrug en diverse faunapassages
  • Sloop van de Roggebotsluis
  • Sloop van de huidige brug
  • Algemene inrichting terrein en (her)inrichting landschap

De uitvoering is gestart in februari 2021 en loopt tot eind juni 2023.

NIEUWS & ACTUALITEITEN

Hijs 4-daagse stalen val

N307 Roggebot-Kampen stond begin september een aantal dagen in het teken van het hijsen van het val voor de nieuwe brug. Deze werkzaamheden zijn op een prachtige manier in beeld gebracht door Paul Poels in deze video.

Mobilis start met sluitstuk IJsseldeltaprogramma

De provincies Flevoland en Overijssel en het ministerie van IenW investeren gezamenlijk 100 miljoen euro in bereikbaarheid en waterveiligheid van de regio IJsseldelta. De combinatie Roggebot (Mobilis, Van Gelder en Van den Herik) gaat de werkzaamheden uitvoeren. Vandaag werd hiervoor de overeenkomst ondertekend, door onder meer gedeputeerde Jan de Reus van Flevoland, Bert Boerman van Overijssel en vertegenwoordigers van de opdrachtnemer.

In het IJsseldelta Programma werken het Rijk, de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeenten Kampen en Dronten, Rijkswaterstaat en de waterschappen Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta samen aan de verbetering van de waterveiligheid in de regio.

Actuele informatie vindt u op IJsseldeltaprogramma