Water

De watersector is aan kort op elkaar volgende veranderingen onderhevig en is dringend op zoek naar nieuwe, verbeterde installatieconcepten voor rioolwaterzuivering en duurzame slibverwerking. De huidige zuiveringsstations zijn vaak verouderd en voldoen niet meer aan de eisen-van-nu en de nabije toekomst. Voorbeelden van die eisen zijn het kunnen opvangen van hoge piekbelastingen door klimaatverandering, het kunnen verwijderen van meer en meer ongewenste micro-organismen vanuit de landbouw en door drugs- en medicijngebruik, het voldoen aan nieuwe, scherpere KRW-wetgeving én de flinke opgave vanuit de energietransitie.

TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros (Combinatie Mobilis – Croonwolter&dros) spelen op een unieke manier op die ontwikkelingen in. Wij hebben onze specialistische kennis en ervaring gebundeld in een innovatief en integraal bouw-, renovatie- en onderhoudsconcept voor rioolwaterzuiveringen en drinkwaterinstallaties. Tegelijk is de manier van samenwerken met de opdrachtgever ook echt samen werken. Want samen bouwt het immers beter.

Thuis in de watersector

Mobilis en Croonwolter&dros hebben een lange staat van dienst in de watermarkt en alles in huis om van uw project een succes te maken. Of het nu gaat om renovatie of nieuwbouw van een gemaal of een complexe en complete rioolwaterzuivering: wij hebben de kennis en ervaring ruimschoots in huis. Wij werken in een doorgaans dynamische omgeving aan kleine en grote projecten. Daarbij zijn we er ons van bewust dat het zuiveringsproces altijd door moet gaan, ook als bouwactiviteiten volop plaatsvinden.

Onze bouwteam successen

INTEGRAAL SAMENWERKEN. MAAR DAN OOK ECHT EN BREED.

Het organiseren en beheersen van, vaak zeer complexe, waterprojecten kost veel tijd, vergt het nodige van uw organisatie en vereist zeer specialistische knowhow. Waarbij Mobilis als multidisciplinaire en integrale civiele bouwer de zuiveringen realiseert en het projectmanagement voor zijn rekening neemt. Croonwolter&dros zorgt  voor de industriële automatisering, procesbesturing en -controle, informatisering (big data) en de E/W-installaties. Samen zorgen we dat het werkt.

Mobilis en Croonwolter&dros hebben daarvoor een unieke manier van samenwerken met de opdrachtgever ontwikkeld. Die laat zich nog het beste omschrijven als een bouwteam met een belangrijke plus. De essentie van die integrale samenwerking is het letterlijk verbinden van onze mensen en teams met de mensen en teams  van onze klanten. Idealiter werken wij met gespiegelde teams in één projectorganisatie. Zo breng je alle beschikbare kennis en ervaring integraal samen, deel je die en leer je voortdurend van elkaar. ‘Best for project’ is daarbij altijd leidend.

In de door ons voorgestelde integrale samenwerking sturen wij op basis van gelijkwaardigheid het proces en het bouwteam aan, staan we samen met onze opdrachtgever aan het stuur. Ook zijn wij langer dan nu gebruikelijk onderdeel van het bouwteam. Als het aan ons ligt betrekt u ons al in de initiatieffase. In de praktijk willen wij sowieso tot en met de realisatiefase onderdeel van het bouwteam zijn. Dit om u tijdens alle fases van project en proces vroegtijdig van onze meerwaarde te laten profiteren.

Remco Hoeboer, directeur Mobilis: 'Integrale projecten vereisen een geoliede samenwerking. Door dezelfde taal te spreken, processen op dezelfde manier door te voeren, op dezelfde manier tot dezelfde besluiten te komen én op dezelfde manier te denken en te werken, kun je échte toegevoegde waarde bieden in een project. En alleen dan kom je met oplossingen voor problemen waar de klant wellicht zelf nog niet eens aan had gedacht of andersom.'

meer over de kracht van integrale samenwerking

ONZE WATERPROJECTEN MET EEN BELANGRIJKE PLUS

bekijk alle projecten

SMART ASSET MANAGEMENT: NOODZAKELIJKE VERVOLGSTAP IN MODULAIR BOUWEN

Smart asset management begint voor ons bij het ontwerp van de waterzuiveringsinstallatie. Door in standaard en logische bouwblokken te ontwerpen en goed door te denken over de kritische assets en benodigde asset data, wordt een eerste stap gezet in een plan-do-check-act cyclus om de installatie continu gedurende de levenscyclus te beheren en verbeteren.  De ontwerpdocumentatie wordt gedurende het ontwerpproces op een slimme manier digitaal opgebouwd en gestructureerd, zodat deze na ingebruikname makkelijk is te ontsluiten en updaten en gedurende de levensduur congruent blijft met  de fysieke installatie.

NAAR VOORSPELBAAR ONDERHOUD

Zodra de waterzuivering in bedrijf is genomen, wordt de sensordata opgeslagen in een datalake en wordt de data met behulp van kunstmatige intelligentie omgezet in relevante informatie over het functioneren en de conditie van de asset. Het functioneren en de conditie van de complete zuivering hebben we zo direct in beeld. Ons technisch beheersysteem geeft aan wanneer welke asset of module onderhoud nodig heeft. Preventief en correctief onderhoud wordt daarmee meer en meer voorspelbaar onderhoud. Resultaat: minder brandjes blussen. We voeren niet te laat  uit om te voorkomen dat iets kapot gaat en niet te vroeg  om kostenverspilling tegen te gaan. 

De plan-do-check-act cyclus is volledig gesloten zodra de asset data ook wordt gebruikt in de doorontwikkeling van volgende installaties en modulen. In deze leercyclus worden waterzuiveringsinstallaties op termijn volledig voorspelbaar en worden uw assets optimaal ingezet. Met maximale bijdrage, tegen zo laag mogelijke kosten.

EEN RAAMCONTRACT SCHEPT RUIMTE VOOR OPTIMALISATIE

Een intensieve samenwerking in een geïntegreerd projectteam is gericht op de lange termijn. Een raamcontract is daarvoor de geëigende samenwerkingsvorm. Met daarin gezamenlijke afspraken over de samenwerking op het gebied van veiligheid, innovatie, standaardisatie, inzet van elkaars specialistische medewerkers, de aan te houden kostenstructuur en de wijze van beheersing van risico’s en kosten. Dit alles op een volledig transparante wijze. Zo loont het om serieus in elkaar te investeren. Door elkaar te vertrouwen en ruimte te geven, creëer je structureel ruimte voor optimalisaties: gezamenlijke oplossingen, verbetering van proces en product en mogelijke standaardisaties. Dat leidt tot meer kostenefficiency en extra snelheid op de projecten, wat een essentiële doorlooptijdverkorting oplevert.

Een aantal belangrijke voordelen:

  • Kennisopbouw meenemen naar de toekomst
  • Maatwerk in expertise en capaciteit
  • Focus op total cost of ownership
  • Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en elkaar aanvullen
  • Acties vanuit kansen en op basis van vertrouwen
  • Risicobeheersmaatregelen delen

MODELPROJECT: WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Onze BouwteamPlus-aanpak voeren wij in de meest brede zin uit voor Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Zowel voor onze opdrachtgever als onszelf is het qua integraliteit een modelproject. Wij bouwen met twee collega-bouwbedrijven de komende jaren voor WBL een aantal RWZI’s en daaraan gerelateerde projecten in de hele provincie. We zijn daarbij al vroegtijdig in het bouwteam betrokken. Als opdrachtnemer trekken wij het bouwteam dat doorloopt tot en met de realisatiefase.

De kracht van integraal samenwerken

Rutger de Jong

Hoofd Verwerving Projecten

Meer weten? Neem contact op!

Stuur e-mail