Waterschap Aa en Maas ondertekent samenwerkingsovereenkomst met GMB, Eliquo en Mobilis

Het water in de sloten en beken in Noordoost-Brabant is schoon, maar niet schoon genoeg. Om aan de regelgeving van de Kaderrichtlijn Water te blijven voldoen is er werk aan de winkel. Concreet betekent dit dat het waterschap de zuiveringen gaat uitbreiden zodat ze nóg beter nutriënten en medicijnresten uit het rioolwater kunnen verwijderen. Om te zorgen voor continuïteit en om een efficiëntieslag te maken is het waterschap Aa en Maas een 8-jarige samenwerking aangegaan  met 3 aannemers GMB, Eliquo en Mobilis. Dit is gedaan met een raamcontract.

Dat het water schoon moet, staat buiten kijf. Liefst zo circulair en duurzaam mogelijk. En dat gaan we doen, sámen! Te beginnen op de zuiveringen in Aarle-Rixtel, Vinkel en Dinther. Naar verwachting kan de eerste schop dit najaar de grond in. 

Op vrijdag 15 maart 2024 werd de samenwerking ‘De Kr8 van Samen’ bekrachtigd met handtekeningen van de volgende vertegenwoordigers:   

Naast de ondertekening van de overeenkomst werd ook het  Samenwerkings- en Ambitieconvenant getekend en toegelicht. Dit convenant bevat de concretisering van de beoogde wijze van samenwerken. En ook ‘project overstijgende ambities’ tussen Waterschap Aa & Maas en de opdrachtnemende partijen, zoals de uniformering van werkprocessen en integrale  veiligheid.

De samenwerkende partijen GMB - Wiljan Beekman, Aa en Maas - Ivo Dellemann, Eliquo - Rick Langereis, Mobilis - Remco Lensen

Zoals onze slogan zegt "Slimmer verbinden, beter bouwen" ligt onze kracht in het verbinden van verschillende partijen om te komen tot een gezamenlijk doel waarbij samenwerking, flexibiliteit en het benutten van elkaars expertise centraal staan.
Remco Lensen, divisiedirecteur Mobilis

Meer waterprojecten

Stuur artikel door