Trots op veiligheid

Veiligheid staat bij Mobilis op 1 en is onderdeel van onze bedrijfscultuur. Wij werken continu aan het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers, onderaannemers, leverancier, combinanten en partners. Niet alleen in de voorbereiding en in uitvoering, maar ook tijdens acquisitie, tenders, ontwerp en engineering. Mobilis zoekt naar integraliteit binnen het bouwproces en binnen de discipline veiligheid. Daarbij gaat het niet alleen om arbeidsveiligheid, maar ook op spoorwegveiligheid, verkeers- en tunnelveiligheid, omgevingsveiligheid, digitale- en sociale veiligheid.

Veiligheidsladder

De Safety Culture Ladder (de Veiligheidsladder) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. Mobilis staat op trede 4 van de Veiligheidsladder en werkt pro-actief als het gaat om veilig werken.

Trede 4 houdt in: veiligheid heeft een hoge prioriteit, zit in alle vezels van het bedrijf. Er wordt continu geïnvesteerd in verhoging van het veiligheidsbewustzijn en medewerkers worden aangespoord elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Verbeteringen worden stelselmatig ingevoerd en geëvalueerd. Er wordt vooruitgedacht en initiatief genomen. Bewust veilig werken wordt ervaren als een eigen verantwoordelijkheid; ‘welke bijdrage kan ik leveren?’. Deze vorm van gedrag wordt hoog gewaardeerd.

Digitale veiligheid

In ons dagelijkse werk hebben we te maken met privacygevoelige informatie. Voorbeelden hiervan zijn: persoonsgegevens van klanten en financiële informatie. Het is belangrijk dat we op een veilige manier met al deze (digitale) informatie omgaan. De privacywetgeving vraagt dit van ons en klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat we (persoons)gegevens zorgvuldig en veilig gebruiken.

Voor Sociale & Digitale veiligheid heeft Mobilis twee verplichte e-learnings gemaakt voor alle medewerkers die met goed gevolg moeten worden afgesloten.

Governance code

Mobilis denkt graag mee en volgt de ingeslagen paden van opdrachtgevers die veiligheid naar een hoger plan willen brengen, zoals Prorail en Rijkswaterstaat. Mobilis is bovendien één van de initiatiefnemers voor de door grote bouwers (ook TBI) en grote opdrachtgevers ondertekende Governance Code voor Veiligheid in de Bouw. Om ketenintegratie en samenwerking met bouwpartners te bevorderen gaat Mobilis actief en op gelijkwaardige basis het gesprek aan met onder-opdrachtnemers en leveranciers. Hier vloeien dan onder andere gemeenschappelijk te hanteren bouwplaats veiligheidsregels uit voort, bijvoorbeeld de GPI (Generieke Poort Instructie).

Onze veiligheidswaarden

Onze veiligheidswaarden zijn onze fundamenten als het gaat om veiligheid.

  1. We nemen onze verantwoordelijkheid voor onze Veiligheid
  2. We stoppen onveilig werk
  3. We spreken elkaar aan op onveilige situaties
  4. We bereiden ons goed voor en bespreken risico’s en dilemma’s
  5. We houden ons aan de afgesproken regels

Sociale veiligheid

Met elkaar werken we elke dag in en aan onze fysieke leefomgeving. Onze projecten bevinden zich vaak midden in de samenleving. Een samenleving die voortdurend verandert. Niet alleen door nieuwe technieken, maar ook door de aanpassing van waarden en normen. Dit vraagt om duidelijkheid, transparantie en heldere afspraken over ons gedrag. Het vraagt om een integere en open cultuur, waarin ook dilemma’s, gevoelige zaken bespreekbaar gemaakt kunnen worden en waar we ons sociaal veilig voelen. Daarom maken wij heldere afspraken over ons gedrag. Deze afspraken zijn vastgelegd in de TBI Gedragscode. Het toezien op de naleving van deze gedragscode gaat ons allen aan, en de leidinggevenden in het bijzonder. Vooral zij zullen zich bewust moeten zijn van het belang van voorbeeldwerking.

Bewuste Bouwer

Mobilis is een Bewuste Bouwer. Stichting Bewuste Bouwers geeft een gedragscode voor bouwplaatsen uit, met als doel het verbeteren van het imago van de bouw. Dit gebeurt door professionalisering van het omgevingsmanagement en ervoor te zorgen dat de bouwplaats zich als goede buur gedraagt.

De gedragscode is gebaseerd op vijf pijlers: Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd.

Aandacht voor de omgeving, medewerkers, het milieu en veilig werken, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat. Bouwers die willen laten zien dat zij hart hebben voor de omgeving waarin zij bouwen sluiten zich aan.

Neem contact op voor persoonlijk advies of meer informatie!

Ferry Steevens
Vakgroepleider Kwaliteit & Veiligheid